شعب ژیوار اسکارف

شعبه ۱: پاسداران خیابان دولت بین اختیاریه و دیباجی پ ۸۴
تلفن : ۲۲۷۷۲۰۰۷ – ۰۲۱

شعبه ۲: اقدسیه خیابان اجودانیه مرکز خرید عرش طبقه اول واحد ۶۰
تلفن : ۲۶۴۵۵۸۱۴ – ۰۲۱